week10

สัปดาห์ที่ 10
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์

- เชื่อมโยงสิ่งต่างๆรอบตัว
- จินตนาการ


กิจกรรม: ต้นคริสมาศจากกล่องนม
ขั้นเตรียม: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำกล่องนมที่ตัดแล้วมาให้นักเรียนสังเกตุ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด " นักเรียนคิดว่ากล่องนมสามารถแปลงร่างเป็นอะไรได้บ้าง?
- ครูส่งอุปกรณ์ให้นักเรียนหยิบกล่องนมคนละ 1 ชิ้น กรรไกรคนละ 1 ด้าม กาวคนละ 1 อัน และกระดุมคนละ 4 เม็ด
- ครูพานักเรียนตัดกระดาษให้เป็นรูปต้นคริสมาศ แล้วใช้กระดุมตกแต่งให้สวยงาม
- พี่มอนิเตอร์เก็บอุปกรณ์ส่งคุณครู
ขั้นสรุป
: ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empowe
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กล่องนม
- กระดุม
- กรรไกร
- กาวอังคาร

- เชื่อมโยงความเข้าใจรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง รูปร่าง
- กล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง


กิจกรรม: ต่อเติมส่วนที่หายไป
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเตรียมกระดาษที่มีรูปเพียงครึ่งเดียว มาให้นักเรียนได้สังเกต
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนเห็นอะไร? คิดว่าจะเป็นรูปอะไร?
- ครูแจกกระดาษที่มีรูปเพียงครึ่งเดียว ให้นักเรียนหยิบคนละ 1 แผ่น ดินสอคนละ 1 แท่ง  สีดินสอคนละ 2 แท่ง
- ครูให้นักเรียนต่อเติมอีกครึ่งหนึ่งของรูปให้สมบูรณ์พร้อมกับระบายสีให้สวยงาม
-พี่มอนิเตอร์เก็บอุปกรณ์ส่งคุณครู
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower    
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษที่มีรูปภาพต่างๆเพียงครึ่งเดียว
-ดินสอ
- สีดินสอ


พุธ
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่า
ของตนเอง
กิจกรรม: โยคะ
ขั้นเตรียม
: Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำท่าโยคะทีละขั้น พร้อมให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้

- ท่ายืน ไหว้พระอาทิตย์/ภูเขา/ต้นไม้/เก้าอี้
- ท่านั่ง เต่า/หงส์/ผีเสื้อ

- ท่านอน จระเข้/งูใหญ่/ตั๊กแตน/ปลาดาว
-
Body scan
 ขั้นสรุป
: ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
พฤหัสบดี

- จินตนาการ
- สร้างสรรค์


กิจกรรม: ทำท่าประกอบเสียงดนตรี
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำเพลงในจังหวะต่างๆมาเปิดให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนทำท่าประกอบตามจังหวะนั้นๆตามจินตนาการของตนเอง
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower    
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เพลงศุกร์
- จดจ่อ
- สมาธิ
กิจกรรม: เรื่องเล่าจากอดีต
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่าเรื่องประสบการณ์ในวัยเด็กให้นักเรียนฟัง
-เมื่อครูเล่าจบครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้าง? ถ้าเกิดขึ้นกับนักเรียนจะทำอย่างไร?
- ให้นักเรียนช่วยส่งกำลังใจ
ขั้นสรุป
:ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower    
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เรื่องเล่าไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น